Stanovy ZMOK

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

 

 

  1. Základní ustanovení

a) Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) je poradní orgán zřízený Zastupitelstvem Olomouckého kraje a má sídlo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11.

b) Patronem ZMOK je Zastupitelstvo Olomouckého kra Na činnosti ZMOK dohlíží tzv.„Garant ZMOK“ jmenovaný Radou Olomouckého kraje. Garantem ZMOK je člen Rady Olomouckého kraje. Do činnosti zastupitelstva garant ZMOK zasahuje pouze svými radami.

c) ZMOK je apolitická organizace, která neupřednostňuje žádnou politickou stranu či politické sdružení.

d) Členové ZMOK vykonávají své funkce dobrovolně a bez nároku na jakékoliv hmotné

ohodnocení.

 

  1. Cíle zastupitelstva

a) Vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže Olomouckého kraje s představiteli samosprávy

Olomouckého kraje.

b) Vhodným způsobem (slyšení Zastupitelstva Olomouckého kraje, akce pro veřejnost aj.) upozorňovat na společenské problémy v Olomouckém kraji.

c) Prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní

a sociální péče, sportu, kultury a využití volného času.

d) Šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR

a informovat o nich mládež i dospělé ve svém okolí.

e) Napomáhat či realizovat návrhy a nápady z řad dětí a mládeže Olomouckého kra

f) Komunikovat s dalšími zastupitelstvy mládeže v České republice.

 

  1. Členství

a) Vznik členství a doplňující volby

–     Za členy ZMOK mohou být voleni zástupci dětí a mládeže Olomouckého kraje z řad žáků středních škol (včetně víceletých gymnázií), středních odborných škol nebo středních odborných učilišť se sídlem v Olomouckém kraji bez ohledu na zřizovatele školy.

–     Člen zastupitelstva je volen na období v délce 2 let. Mandát nového člena zastupitelstva vzniká zánikem mandátu předešlého člena zastupitelstva, na jehož místo byl zvolen.

–     Zvolení za člena zastupitelstva je podmíněno písemným přihlášením do voleb, kterým navržený kandidát dává najevo souhlas se svojí kandidaturou do zastupitelstva.

–    U nově zvolených členů ZMOK, kteří v době zvolení nedosáhli věku 18 let, je členství ve ZMOK podmíněno souhlasem zákonného zástupce nově zvoleného člena ve formě písemného prohlášení.

–    Volba členů zastupitelstva proběhne ve dvou kolech: kolo voleb proběhne na jednotlivých školách – z každé školy mohou být na základě výsledků 1. kola voleb nominováni 1 – 2 zástupci, kteří se zúčastní kola voleb.

kolo  voleb  proběhne  za  osobní  účasti  školami  nominovaných  zástupců v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje; – z nominovaných zástupců můžou ve 2. kole voleb získat mandát nanejvýš 2 ze zástupců příslušné školy.

kolo  voleb  řídí  tříčlenná  volební  komise  jmenovaná  ZMOK  ze stávajících členů ZMOK, která z přítomných nominovaných zástupců škole zvolí nové členy ZMOK na základě posouzení následujících kritérií: úplnost písemné přihlášky do voleb veřejný volební projev navrhovaného zástupce zaměřený na jeho cíle působení ve ZMOK a možnosti jeho osobního přínosu pro činnost ZMOK.    

–    Klíč  pro  stanovení  celkového  počtu  členů  zastupitelstva  a  členů  zastupitelstva v jednotlivých okresech je následující:

    Celkový počet členů zastupitelstva – 33

    Počet členů zastupitelstva v okrese Olomouc – 10

    Počet členů zastupitelstva v okrese Přerov – 7

    Počet členů zastupitelstva v okrese Šumperk – 7

    Počet členů zastupitelstva v okrese Prostějov – 6

    Počet členů zastupitelstva v okrese Jeseník – 3

–     V případě nedostatku počtu kandidátů za příslušný okres je možno obsadit volný mandát kandidátem z jiného okresu za předpokladu, že mandáty okresu, za který byl kandidát původně nominován, jsou již plně obsazeny. Mandát takto zvoleného kandidáta je časově omezen na dobu 1 roku s platností do následujících doplňujících voleb.

–    Jsou určeny pro volbu nových členů zastupitelstva na místo zastupitelů odstupujících v daných okresech z důvodu vypršení mandátu.

–     Organizací   doplňujících   voleb   je   pověřen   člen   ZMOK   na   řádném   zasedání zastupitelstva nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti mandátu odstupujících členů.

–     Pověřený  člen  Rady  ZMOK  (dále  jen  RZMOK)  ve  spolupráci  s  pověřeným pracovníkem  OŠMT  KÚOK  kontaktuje  školy  a  seznámí  je  s  podmínkami  voleb a termíny 1. a 2. kola voleb, a to nejpozději do 15. března příslušného roku.

–    Výsledky 1. kola voleb musí být známy nejpozději do 15. června.

–    Výsledky 2. kola voleb musí být známy nejpozději do 30. června.

–    Mandát  nového  člena  zastupitelstva  zvoleného  v  doplňujících  volbách  vstupuje v platnost 1. září a končí 30. června po uplynutí 2letého volebního období.

–     Mandát  nového  člena  ZMOK  zvoleného  v  doplňujících  volbách  může  vstoupit v platnost i před tímto datem na řádném zasedání ZMOK označeném jako „Výměnné“, pokud jsou splněny následující podmínky:

      Zasedání  je  předem  svoláno  za  účelem  předání  mandátů  nově  zvoleným zastupitelům.

      Před začátkem zasedání jsou známa jména budoucích zastupitelů na základě uskutečněných doplňujících voleb.

 

b) Zánik členství

–    Odstoupením

–     Písemné  prohlášení  o  vzdání  se  členství  je  povinen  odstupující  zastupitel  předat hejtmanovi ZMOK.

–    Vypršením mandátu:

    Platnost mandátu zaniká 30. června v 2. roce po zvolení.

      Pokud je zastupitel studentem, který skládá maturitní nebo závěrečnou zkoušku, již v následujícím školním roce po svém zvolení, jeho mandát zaniká v témže roce, kdy skládá příslušnou zkoušku, k 30. červnu příslušného školního roku bez ohledu na to, zda u této zkoušky uspěje či nikoliv.

    Platnost mandátu může být ukončena i před tímto datem na řádném zasedání

ZMOK označeném jako „Výměnné“ (viz bod 3., pododdíl c).

–    Ukončením studia na škole, kterou ve ZMOK zastupuje (viz bod 3., pododdíl a).

–    Úmrtím

–     Vyloučením na základě hlasování ZMOK (na návrh RZMOK) z důvodu neomluvené absence na 2 a více zasedáních ZMOK v průběhu příslušného školního roku, nerespektování usnesení ZMOK či neplnění úkolů uložených RZMOK.

–    Zastupitel má právo na ústní a písemné obhájení svého členství před RZMOK.

 

c) Práva členů

–    Volit a být zvolen do RZMOK.

–     Požadovat  po  Radě  Olomouckého  kraje  informace,  které  se  týkají  správy  kraje, fungování veřejné správy apod.

 

d) Povinnosti členů

–     Účastnit se řádně jednání ZMOK; pokud se člen ZMOK nemůže zúčastnit jednání, omlouvá se předem tajemníkovi ZMOK.

–    Účastnit se jednání specializovaných výborů zastupitelstva, jejichž je členem.

–    Plnit usnesení ZMOK.

–     Na požádání hejtmana informovat členy ZMOK na zasedání ZMOK o průběhu akce, jejíž organizací byl ze strany ZMOK pověřen.

–    Registrovat se na zasedání nejpozději do data uvedeného v pozvánce na zasedání, a to tajemníkovi ZMOK na e-mail tajemnik@zmok.cz.

 

  1. Organizační struktura a organizační zabezpečení ZMOK

a) Rada zastupitelstva (RZMOK)

–     RZMOK tvoří hejtman, 2 náměstci hejtmana, tajemník a 3 další členové rady a do všech funkcí jsou voleni členové ZMOK na základě hlasování – do RZMOK mohou být zvoleni členové ZMOK na základě hlasování nadpoloviční většiny všech členů ZMOK na jeho zasedání.

–     V případě odstoupení některého člena RZMOK v průběhu jeho mandátu je na jeho místo zvolen člen ZMOK na základě hlasování (viz bod 5, pododdíl e), a to s časově omezeným mandátem do příštích doplňujících voleb.

–    Člena RZMOK lze odvolat ze své funkce na návrh člena ZMOK na zasedání ZMOK na základě usnesení přijatého nadpoloviční většinou všech členů ZMOK.

 

b) Hejtman ZMOK

–    Seznamuje veřejnost s cíli a akcemi zastupitelstva.

–    Zastupuje zastupitelstvo v médiích a korespondenčním styku.

–    Zahajuje, řídí a ukončuje jednání zastupitelstva.

–    Vyhlašuje termín a místo konání dalšího jednání zastupitelstva.

–     Má možnost vykázat kteréhokoliv účastníka zasedání, pokud opakovaně ruší klidný průběh jednání.

 

c) Náměstci hejtmana

–    V  nepřítomnosti  hejtmana  zastupitelstva  přebírá  všechna  jeho  práva  a  povinnosti

  1. náměstek a v jeho nepřítomnosti 2. náměstek.

 

d) Tajemník

–    Zapisuje předložené návrhy ve schválené podobě.

–    Ověřuje počet přítomných a konstatuje výsledek hlasování.

–    O průběhu každého zasedání vypracuje tajemník zápis. Zápis se ukládá a je k dispozici garantovi. Součástí zápisu je prezenční listina.

–     Vyhotovuje zápis ze zasedání ZMOK nejpozději do 7 dnů ode dne zasedání a zajistí jeho zveřejnění veřejně přístupnou formou.

 

  1. Zasedání ZMOK

a) Zasedáním se rozumí

–    Řádné a mimořádné zasedání ZMOK, výměnné zasedání ZMOK, slyšení Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje a další akce.

 

b) Zasedání zastupitelstva

–    Je veřejné.

–    Koná  se  dle  potřeby,  nejméně  však  5x  ročně  v  prostorách  Krajského  úřadu Olomouckého kraje.

–    Jednání není časově omezeno.

–     Návrh  programu  zasedání  zastupitelstva  připravuje  a  předkládá  zastupitelstvu  ke schválení RZMOK.

–    O zařazení dalších bodů programu přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva

rozhodne zastupitelstvo.

–     Účastní-li se zasedání zastupitelstva garant projektu a požádá-li o slovo, musí mu být vždy uděleno.

 

c) Mimořádné zasedání ZMOK

–     Požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva, svolává hejtman ZMOK mimořádné zasedání ZMOK tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů od doručení písemné žádosti.

–    Program mimořádného zasedání navrhují členové ZMOK.

–    Na mimořádném zasedání není možné schvalovat změny Stanov ZMOK.

 

d) Slyšení Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje

–    Koná  se  dle  potřeby  za  účasti  představitelů  samosprávy  a  s  přizváním  mládeže

Olomouckého kraje.

 

e) Hlasování

–     ZMOK je způsobilé se usnášet v případě přítomnosti 1/3 z celkového počtu zastupitelů s výjimkou usnesení o změně Stanov ZMOK a usnesení o odvolání stávajících členů RZMOK z důvodu opakovaného neplnění povinností člena RZMOK (viz. bod 3., pododdíl f). V těchto případech je ZMOK způsobilé přijímat usnesení za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů ZMOK.

–    ZMOK rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

–     V případě sudého počtu přítomných zastupitelů, má hejtman při nerozhodném hlasování rozhodující hlas.

–    Hlasování ZMOK a RZMOK je primárně veřejné. O navrhovaných usneseních je rovněž přípustné hlasovat formou tajného hlasování, pokud s tím na návrh člena ZMOK vysloví souhlas nadpoloviční většina přítomných zastupitelů; – výsledky hlasování v tomto případě zpracovává a vyhlašuje tříčlenná komise sestavená z řad přítomných zastupitelů, která byla zvolena veřejným hlasováním na základě společného usnesení nadpoloviční většiny přítomných zastupitelů.

 

f) Další akce

–     Členové zastupitelstva se účastní jako spolupořadatelé některých akcí pro mládež i veřejnost pořádané Olomoucký krajem.

 

  1. Závěrečné ustanovení

–    Tyto stanovy schválilo ZMOK na zasedání 20. prosince 2016 a tím zrušilo předchozí stanovy ze dne 30. března 2014.

–    Změny schvaluje ZMOK.

–    ZMOK zaniká v případě rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje.

[gview file=“http://www.zmok.cz/wp-content/uploads/2017/01/Stanovy-ZMOK.pdf“]